اتصل

هاتف

+0086-371-86162511

عنوان

تشنغتشو ، الصين

البريد الإلكتروني

[email protected]

[PDF]

รกาศกรรงาารุ

2018-11-22  นกากบ×องรå ล หนüยงานอ่น×องรå รüม้งÿëาบนõาย ต aมลนิíิ่จéต้ง éยÿ `üนราชการ ่ é aรบการ้นบâชจากÿ านกงานÙè กรรมการอาหาร ล ยา เพ่อì าหนา่ นการðร เมินเอกÿาร

[PDF]

คู มือการบร ิหารจัดการ การทํา

คู มือการบร ิหารจัดการ การทํางานบร ิการสังคม (ปรับปรุงจากค ู มือการปฏ ิบัติงานการท ํางานบร ิการสังคม สําหรับพนักงานค ุมประพฤต ิเอกสารหมายเลข 8/2549)

[PDF]

การหาสภาวะการทํางานท ี่

2011-12-27  การหาสภาวะการทํางานท ี่เหมาะสมของ เป นวัสดุทดสอบ เพื่อประเม ินความสามารถในการท ํางาน ร อยละความบอบช ้ํา และร อยละ

[PDF]

คู่มือบริหารจัดการอ ันตรายใน

2021-12-17  จึงได้จัดทำคู่มือการบร ิหารจัดการอ ันตรายในงาน ั้งแต่ขนาดเล ็กไปจนถ ึงขนาดใหญ ่เมื่อมีการทำงานก ่อสร้างใดๆ ก็

จีนเริ่มต้น “โครงการอวี่ลู่

2022-6-14  จีนเริ่มต้น “โครงการอวี่ลู่” เพื่อส่งเสริมการมีงานทำ. การเผยแพร่:2022-06-14 15:07:49 ดูความถี่: 136 แหล่ง:CMG. สำนักงานพัฒนาชนบทแห่งชาติ

[PDF]

กกาารรดดําําเเนนิน ิน งงาานนร

2022-3-20  2.คณะทํา ง าน ชุ มชน ตัว แทนผู ้น ํ าชุ มชน และตัว แทน ช า ว บ้ านใน ชุ มชน 3.คณะทํา งานม ห าวิท ยาลัย ราชภั ฏอุ ตรดิ ต ถ์ อาจารย์ค ณะ

[PDF]

รกาศกรรงาารุ

2021-4-21  รกาศกรรงาารุ øÜððúÖ Öèædððü í Öøðð ú Ü î ×ÖøÿéÜÞúÖ ú ÖÿøÖ Öï ÙøÜö óì÷dðð ó ý ðð#&'$ ó ðø÷ßîd îÖøÙ aöÙøÜñ aïøõÙ a éaøï×aö úì Ý ðhî Ö ÷üÖïÖøßaððÖøÖ ïøÖþ ÙøÜö óì÷dì

[PDF]

กกาารรดดําําเเนนิน ิน งงาานนร

2022-3-20  กกาารรดดําําเเนนิน ิน งงาานนรราายยตตําําบบลล ((TTSSII)) มมหหาาววิท ิท ยยาาลลัย ัย ททัก ัก ษษิ ณ ิ ณ ศั กยภาพตําบล มุ่ง สู่ ความ พอเพีย ง

[PDF]

รกาศกรรงาารุ

2022-6-17  เร่อง กาหนุาพหรอมาตรานองาชนบรรจุ่าจากพลาติก éย่เð hนการÿมÙüรðรบðรุงðร กาศกร ìรüงÿาíารèุ×ü `าé aüยเร่องกาหนéุèõาพหรอ

4 แนวทางในการทำงาอย่างมีสติ

การฝึกสติ มีหลากหลายวิธี วันนี้ขอนำเสนอ 4 แนวทางง่ายๆ ที่สามารถทำได้ด้วยตนเอง. 1. ทำสมาธิก่อนเริ่มวันใหม่ : ไม่ได้หมายความ

[PDF]

การสััมภาษณ์์แรงงานข้้ามชาติิ

2020-9-24  2 แนวทำ งกี่ ดเรห้ยย้่ อเ็นศปูนกี่ยล์ ง (Victim-Centred Approach): เมู่ อ วถ้กี่ลงเร่ อง่บัทำกี่ บัริ รประมูงขึ้องไทำย EJF ได้โติ้แ มู้คำย้งมู ว

[PDF]

การส่งเสริมแรงงานข้ามชาติใน

2021-4-26  จะทำาซ้ำำ าหรั้อแปลิ สามารัถขออนัุญาที ILO Publications มได้้มาก นัผู้ มเ อขึช้้ นัวมั่าด้้วยกาำางารัทนัรั่วมันัก

[PDF]

/230 } ก 1 j ¥iÒ

2020-10-2  /230 } ก 7 j ¥iÒ (Syzygium chantaranothaianum) แลัะออสตราคอทำชนิดห่ ง (Dentocypria น chantaranothaii) แลัะเป็น Honorary Research Associate (HRA) ทำ้ The Royal

[PDF]

ชั่่ วโมงพั่ฒนาความรู้้

2022-1-18  ผู้้นการอ้ทำบัรมห่ ลักผู้สำ้ต์่า ร ACPG ของ CAC ชั่่ วโมงพั่ฒนาความรู้้ ต่่อเน่ อง (CPD)

[PDF]

คณะเภ ัชศาสตร

2022-5-17  สถานการณ์์ เ่ อมร่วมทำงานับผู้้ ่ น งในฐานะผู้ เปLนหลักสูตรที่ฝcกทักษะในการวิเคราะห0และปรับปรุงตนเองใหQเหมาะสมกับ

[PDF]

หุ่่ นยนต์์บริิกา กับ

วิิวิัฒนาการในการพััฒนาหุ่่ นยนต์์ แนวคิดในกา้ฒนารืพัสิ งป็รืิษ์ทีะ มดฐีล่้กษณะคล่้ายมุษน์ เรืิย มใน ี ค.ศ. 1900 ในป็ ิทานเนรืื อง

[PDF]

PDPA และนักบัญชีี

2022-2-18  โด้ยทั วั้อไปูลขมี่สวันี้บุคัคั ัลจึด้็บโท้เกด้ยผู้ัญช้้ห้ร่ทำบักงาัญนี้บอสำ(ในี้ช้้ นี้บทคัวัามีนี้้ ขอร่าสำักงานี้วัมีนี้ักมีเร้้ 2) มี

[PDF]

ขั้นตอนง่ายื่ ๆ การยื่ื น CPD ของ

2021-10-1  กริณียื นชั ว็โมง CPD ในกิจกริริมอื นต์ ามมาต์ริการิช ว็ยเหลือ

[PDF]

สอนทำอาหาร สูตรอาหารอร่อย MACARONS

2017-11-30  มาการอง (Macarons) หร อที่หลายครั้งอาจได ยินคนเร ยกว า “มากาฮอง” ขนมหวานยอดนิยมที่มีส วนประกอบหลักเพียงแค ไข ขาว น้ำตาล และอัล

[PDF]

การปรับปรุงแบบจำำาลองยีออย KMUTT

ทะเลัปัานกลั้างางอิงอ นหลัักฐานทางพื งแ่งหด์ิชีิเกาะหลัักาต ำาให้แบบทำาลัจอง THAI17G ยังคงมีควิามค อนอลัาด์่ในกาเคยลัืรั

[PDF]

ฮีโร่ของฉันคือเธอ

2020-5-13  ผู้ล่การารวสจันำามาพััฒนากรอบแนวำ คิดแล่ะประเ อสารเด็น การรื องราว สื หนังสือเล่่ม ถ้กเผู้ยแนีพัรผู้่าน่ทำานไปนิยัง

[PDF]

กรอบสมรรถนะ วิชาชีพเภสัชกรรม

2020-9-20  รับีผด้ิชอบีในัการบีบีบีังัญชาคันัผู้อในัทีมงาสำ่ ามารนัถึสำอนังานั ผู้อนัได้้่ • ระดับัที่่ 4

[PDF]

ชั่่ วโมงพั่ฒนาความรู้้

2022-1-18  ผู้้นการอ้ทำบัรมห่ ลักผู้สำ้ต์่า ร ACPG ของ CAC ชั่่ วโมงพั่ฒนาความรู้้ ต่่อเน่ อง (CPD)

[PDF]

การน าหลักฆราวาสธรรมไปใช้ใน MBU

2018-1-27  1) การน าหลักฆราวาสธรรมไปใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลเหนือเมือง

[PDF]

การ์พื่บตามัดน่านทางกาผู้ ร์

2020-10-8  หากคุุณสามารถทำำาได้้ โปรอมโยงเ่ ด้เชื่คุร่อข่่าย ไว-ไฟข่องบ้้านหอทำ่ ทำำาร่งานเพื่่ อหลีกเ่ลี่ ยงการใข่้้อ ชื่

[PDF]

TPA NEWS 305

2022-5-14  ใช เวลัาการทำงานขึ้ักงานไองพน ดื ่างีประอมยัิ ทธิิภาพ รวมส งทั พนักงานยัังสามารือกทำงานไถ่เลั ดื ุก ในททีทุกเว ลั สะาที

[PDF]

หุ่่ นยนต์์บริิกา กับ

วิิวิัฒนาการในการพััฒนาหุ่่ นยนต์์ แนวคิดในกา้ฒนารืพัสิ งป็รืิษ์ทีะ มดฐีล่้กษณะคล่้ายมุษน์ เรืิย มใน ี ค.ศ. 1900 ในป็ ิทานเนรืื อง

[PDF]

ประเทศไทย: ยกเลิกร่าง

2022-3-29  ของเป้าปรุะสง์ ขอบเขค ติที กว างขวาง “ำาหนข ดำดำ อก านกาินและการุเง รุรุายงานข สอรุ มี้างภาลทีรุากำะ” “ัข ดำติ่อแหอจ่งลุนจากท

[PDF]

PDPA และนักบัญชีี

2022-2-18  โด้ยทั วั้อไปูลขมี่สวันี้บุคัคั ัลจึด้็บโท้เกด้ยผู้ัญช้้ห้ร่ทำบักงาัญนี้บอสำ(ในี้ช้้ นี้บทคัวัามีนี้้ ขอร่าสำักงานี้วัมีนี้ักมีเร้้ 2) มี

[PDF]

การสัมมนาเรื่อง การแสวงหาผู้

2020-5-25  ทำ การนัดหมายเข้าพบ/ ขอรายชื่อผู้มุ่งหวังคนต่อไป การนำ เสนอ: ทำ ได้ทันที เริ่มต้นการนำ เสนอ กลุ่มผู้มุ่งหวังที่คุณรู้จัก

حقوق النشر © 2004-2020 بواسطة China We Science and Technology Co.Ltd. جميع الحقوق محفوظة